فان پازل متحرک   تیترپازل    فان 2 پازل متحرک
 
 بچه های عزیز فایل پازل رو از حالت زیب خارج و اجرا کنید . برای حرکت هر قطعه از رایت کلیک استفاده کنید.
 عکس پازل  

 هررقطعه پازل  را می توانید  با رایت کلیکبه صورت چرخشیو حرکت به چهار جهت حرکت دهید.

فان پازل متحرک   بچه ها مژده    فان 2 پازل متحرک
 
 بچه های عزیز فایل پازل رو از حالت زیب خارج و اجرا کنید . برای حرکت هر قطعه از رایت کلیک استفاده کنید.
 عکس پازل  

 هررقطعه پازل  را می توانید  با رایت کلیکبه صورت چرخشیو حرکت به چهار جهت حرکت دهید.

 
پازل الف زیب پازل الف
 
پازل ب زیب2 پازل ب2
 
پازل پ زیب3پازل پ3
 
پازل خ زیب 6 پازل خ6

 

پازل 5س زیب پازل 5س

 

پازل ت زیب4 پازل ت4

 

پازل رزیب17 قطعه پازل 17

 

پازل رزیب18 قطعه پازل 18

 

پازل رزیب19 قطعه پازل 19

 
پازل رزیب20 قطعه پازل 20
 
پازل 11س زیب قطعه پازل 11
 
پازل 12 زیب قطعه پازل 12
 
پازل 13 زیب قطعه پازل 13
 
پازل رزیب14 قطعه پازل 14
 
پازل رزیب15 قطعه پازل 15